Przejdź do treści

Regulamin kursów w Centralnym Ośrodku Szkolenia PZA

§1.
Zarządzanie kursami
1. Bezpośrednim zwierzchnikiem szkoleń centralnych w COS-PZA i zatrudnionej kadry jest Koordynator Kursów COS-PZA.
2. Koordynatora Kursów COS-PZA powołuje i odwołuje Komisja Szkolenia PZA.
§2.
Oferta i cennik kursów
1. Ofertę imprez szkoleniowych organizowanych przez COS-PZA stanowi sezonowe „Kalendarium”, publikowane na stronie internetowej PZA w dziale „Szkolenie”.
2. Komisja Szkolenia PZA ustala „Kalendarium” kursów COS-PZA osobno na sezon zimowy i sezon wiosenno-letni, z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem terminu pierwszego kursu.
3. Oferta imprez szkoleniowych organizowanych przez COS-PZA jest zatwierdzana przez Zarząd PZA
4. Składnikami oferty COS-PZA są zawsze: terminarz kursów oraz cennik kursów.
5. Ceny podstawowe kursów oraz wysokość i zasady dotacji ustala Komisja Szkolenia w porozumieniu z Zarządem PZA.
6. Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi w tym okresie.
7. Ceny kursów nie obejmują opłat związanych z obecnością uczestnika kursu na obszarze TPN lub innych Parków Narodowych. COS-PZA nie pośredniczy w uiszczaniu tego typu opłat za uczestników swoich kursów.
8. W uzasadnionych przypadkach terminarz szkoleń w „Kalendarium” może być korygowany przez Koordynatora Kursów COS-PZA w trakcie trwania sezonu.
§3.
Rekrutacja kadry i uczestników kursów
1. Koordynator Kursów COS-PZA rekrutuje kadrę instruktorską spośród licencjonowanych przez PZA instruktorów sportów wspinaczkowych, ogłaszając w tym celu na stronie internetowej Związku komunikat o naborze kadry.
2. Zgłoszenia kadry oraz uczestników kursów zbierane są drogą internetową oraz telefonicznie – głosowo lub za pomocą SMS.
3. Przyjęcie zgłoszenia internetowego od uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotnym e-mailem. Jest to wyłącznie potwierdzenie odczytania zgłoszenia i nie jest tożsame z zakwalifikowaniem na kurs.
4. Zakwalifikowanie na kurs opiera się na kryteriach merytorycznych zawartych we właściwym dla tego rodzaju kursu „Programie” (opublikowanym na stronie internetowej PZA w dziale „Szkolenie”).
5. Kwalifikacji uczestników kursu dokonuje Koordynator Kursów COS-PZA. Klient może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Szkolenia PZA.
6. O zakwalifikowaniu na kurs uczestnicy powiadamiani są osobnym komunikatem. Nie jest to równoznaczne z umieszczeniem klienta na liście uczestników kursu.
7. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników kursu jest uiszczenie pełnej opłaty lub zadatku w kwocie właściwej dla rodzaju kursu.
8. Przedpłaty mają być wpłacane na konto bankowe COS-PZA.
9. O wysokości przedpłaty, jej nieprzekraczalnym terminie oraz numerze konta bankowego, klienci informowani są za pośrednictwem komunikatu określonego w p.6.
10. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed jego rozpoczęciem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
11. W szczególnych przypadkach Koordynator Kursów ma prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania wpłaty zadatku.
12. W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc w COS-PZA, o kolejności przyjęcia na listę uczestników decyduje kolejność wpłacenia zadatku. Osobom, które nie dostały się na listę uczestników szkolenia przysługuje zwrot zadatku w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kwoty na konto COS-PZA.
13. Uczestnik kursu jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty nie później niż w pierwszym dniu zajęć.
§4.
Zasady porządkowe kursu
1. Uczestnicy oraz kadra kursów mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień „Regulaminu obiektu Betlejemka” oraz regulaminów wszelkich innych obiektów, w oparciu o które kurs funkcjonuje (np. regulaminy schronisk i obozowisk).
2. COS-PZA zapewnia uczestnikom kursów oraz kadrze cały sprzęt techniczny niezbędny do realizacji programu szkoleniowego (z wyłączeniem odzieży, obuwia oraz sprzętu narciarskiego).
3. Sprzęt techniczny jest nieodpłatnie wypożyczany uczestnikom kursu na okres trwania zajęć. Wypożyczony sprzęt pozostaje własnością PZA.
4. Do wydawania sprzętu z magazynu COS-PZA upoważniony jest Kierownik Kursu. Sprzęt jest wydawany na ręce instruktora odpowiedzialnego za zespół kursowy. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Kursu może powierzyć wydawanie sprzętu osobie przez niego upoważnionej.
5. Każde wypożyczenie sprzętu z magazynu jest szczegółowo dokumentowane w rewersie magazynowym. Instruktor szkolący grupę jest upoważniony do wyegzekwowania od każdego ze swoich kursantów pokwitowania wydanego mu sprzętu osobistego oraz parafowania rewersu magazynowego dla potwierdzenia zgodności wykazu wypożyczonego sprzętu współużywalnego.
6. Za sprzęt w okresie kursu odpowiadają jego użytkownicy. Zagubienie lub zniszczenie sprzętu w okolicznościach niepowiązanych bezpośrednio z jego technicznym użyciem, skutkuje obciążeniem finansowym osób winnych powstania szkody, w kwocie umożliwiającej odtworzenie ubytku. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.
7. Uczestnik kursu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadamiać instruktora o każdej stwierdzonej lub podejrzewanej niesprawności sprzętu.
8. Na zakończenie kursu każdy uczestnik oraz każdy zatrudniony instruktor jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu na podstawie rewersu magazynowego i wszelkich innych pokwitowań.
§5.
Zasady dyscyplinarne kursu
1. Bezpośrednią opiekę dydaktyczną oraz pedagogiczną nad uczestnikami kursu sprawują przydzieleni im instruktorzy.
2. Instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy wyłącznie w czasie i miejscu prowadzenia zajęć.
3. Ze względów bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych, uczestnik kursu ma bezwzględny obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń przydzielonego mu instruktora oraz – w razie braku bezpośredniego kontaktu z własnym instruktorem – do poleceń wydanych przez każdego innego instruktora PZA lub ratownika należącego do służb właściwych dla rejonu działania (w Tatrach TOPR i HZS).
4. Uczestnik kursu poza zajęciami programowymi nie może być uczestnikiem jakichkolwiek wspinaczek i innych działań terenowych mających znamiona uprawiania alpinizmu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z kursu, bez możliwości żądania zwrotu wpłaconych kwot za uczestnictwo w kursie.
5. W trakcie trwania zajęć na kursie uczestnik jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie uprawiania wspinaczki i nie powodowania swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie i innych (np. samowolne odwiązanie się od liny, zaniechanie asekuracji, itp.).
6. Uczestnik kursu nie ma prawa do samowolnego oddalania się z miejsca prowadzonych zajęć, ani do opuszczenia kursu bez uprzedniego powiadomienia Koordynatora Kursów COS-PZA o takiej decyzji.
7. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie może pociągać za sobą roszczeń finansowych ze strony klienta.
§6.
Rozstrzyganie sporów i wniosków
1. Każdy uczestnik kursu oraz każdy zatrudniony instruktor ma prawo zwracać się do Koordynatora Kursów COS-PZA we wszelkich kwestiach spornych oraz ze wszelkimi wątpliwościami lub wnioskami.
2. Od decyzji Koordynatora Kursów COS-PZA uczestnik ma prawo odwoływać się do Komisji Szkolenia PZA, a w kolejnej instancji – do Zarządu PZA.